Deze voorwaarden hebben betrekking op alle behandelingen, cursussen en Huis-zuivering door Reiki- Limburg 
(verder te noemen de praktijk) en de cliënt(e)/cursist(e).

Reiki-Limburg is gevestigd te Eijsden (L)
KvK: 59100133 / BTW: NL158039919B01

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reikicursus/-behandeling of andere *diensten, geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres zoals dat is vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een Reikicursus/-behandeling of andere diensten geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Ga bij (medische) klachten altijd eerst naar de huisarts of specialist voor een diagnose. Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overlegd te hebben met uw huisarts of specialist.

Als klant zijnde maakt u uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Reiki Limburg. De practitioner van Reiki Limburg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van zijn/haar klant tijdens en buiten het consult. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan.

Heeft u toch een klacht? Kijk dan bij veelgestelde vragen

* Onder diensten vallen: opleidingen/cursussen, behandelingen, (huis)zuiveringen, bach bloesems, coaching en training, kaartleggen

Gezondheid

Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reikicursus/-behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reikicursus/-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering

Reiki Limburg behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

Betaling van een behandeling

Artikel 1 – Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of digitaal te worden afgerekend. Mocht er niet afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2 – Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Artikel 3 – Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten € 0,- bedragen. Bij een tweede betalingsherinnering zullen €5,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht. De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 – Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 5,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5 – Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 – Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7 – Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen

Artikel 8 – Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag. De factuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of andere zaken. De factuur is altijd de juiste prijs!

Artikel 9 – Bij annulering van een Reiki cursus, ongeacht of dit een Reiki 1e, 2e of 3e graad cursus is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld rekening gebracht.
Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Voor de Reikimaster-opleiding gelden andere voorwaarden.

Artikel 10 – De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 11 – Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Huiszuivering

Artikel 12 – Reiki Limburg is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de huis reiniging. Adviezen en inzichten verkregen vanuit een huisreiniging zijn niet bindend en bent uzelf verantwoordelijk of u ons advies wel/niet opvolgt.

Na huiszuivering of persoonsreiniging is Reiki Limburg niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in ruimtes of van personen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. , geef dit dan aan voordat u een huis zuivering aanvraagt.

Nogmaals voor alle duidelijkheid.
U beslist altijd zelf en bepaald u zelf wat u met de informatie uit een huiszuivering wilt doen binnen de privésfeer!
Wij doen ons uiterste best om het huis te zuiveren.

Geheimhouding

De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.