Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Webshop Reiki Limburg.

Reiki-Limburg is gevestigd te Eijsden (L)
KvK: 59100133 / BTW: NL158039919B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshop Reiki-Limburg zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden onder nummer KvK 59100133 zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.reiki-limburg.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van webshop Reiki Limburg worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door webshop Reiki Limburg ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van webshop Reiki Limburg zijn vrijblijvend en webshop Reiki Limburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door webshop Reiki Limburg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt webshop Reiki Limburg dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Gratis artikelen kunnen door speciale aanbiedingen out of stock zijn. In de meeste gevallen worden ze dan nageleverd, of ontvangt u een showroom model. Mocht het gratis artikel echt niet meer leverbaar zijn dan vervalt de gratis aanbieding!

Artikel 3. Prijzen – betalingen – verzenden

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling: Betaling kan alleen geschieden, via overboeking naar bank/girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van webshop Reiki Limburg.

Verzending: Minimale afname: € 25,- Portovrij: bij een bestelling van € 200,- of meer. Bij iedere verzending maken wij gebruik van de pakketdienst van PostNl of bPost (voor België).

PostNl of bPost zullen de pakketten persoonlijk afgeven.

De prijs van een pakket (verzendkosten) is standaard, zoals vermeld op de website (geldig voor België en Nederland). Soms kunnen de verzendkosten goedkoper of duurder zijn. Of dat u helemaal geen verzendkosten hoeft te betalen! Dit is meestal afhankelijk van product, groothandel en bedrag van bestelling. De verzendkosten worden vermeld op de proforma factuur die u na een bestelling van ons ontvangt. Pas nadat u akkoord hebt gegeven over de proforma factuur, en het te betalen bedrag is overgemaakt, dan pas zullen wij de bestelling in orde gaan maken. Mocht u het niet eens zijn met de proforma factuur, dan mag u nog altijd de bestelling annuleren.

3.2 Indien overeengekomen wordt dat de betaling achteraf zal worden gedaan, dient deze betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door webshop Reiki Limburg bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien webshop Reiki Limburg haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van webshop Reiki Limburg om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is webshop Reiki Limburg gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door webshop Reiki Limburg.

3.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod (tekstueel of prijs) binden de ondernemer niet.

Artikel 4. Levering

4.1 De door webshop Reiki Limburg opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Webshop Reiki Limburg is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door webshop Reiki Limburg gedragen.

4.3 Levering geschied via PostNL, DPD of bPost. De klant heeft de mogelijkheid om voor “verzekerd verzenden” te kiezen, hierbij is het pakket verzekerd voor schade en verlies tot een bedrag van € 500,-. webshop Reiki Limburg is niet aansprakelijk voor verlies of schade van de artikelen in het pakket wanneer gekozen wordt voor een andere verzend optie dan “verzekerd verzenden”.

4.4 Niet thuis? Als u net op het moment dat het koeriersbedrijf langs komt niet thuis bent, dan zal het pakket afgeleverd worden bij een servicecenter. U bent zelf verantwoordelijk om het pakket op te halen. Vergeet u het pakket op te halen dan zullen wij het pakket automatisch retour ontvangen, Wij zullen het pakket dan opnieuw aanbieden. De verzendkosten zijn in dit geval voor de klant!
Bestelde producten of producten die speciaal op bestelling zijn gemaakt kunnen niet worden geannuleerd.

Producten kunnen ook rechtstreeks worden opgehaald bij Reiki Limburg. In dat geval bent u meestal geen verzendkosten verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan webshop Reiki Limburg verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door webshop Reiki Limburg geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 webshop Reiki Limburg garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourzendingen, reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u webshop Reiki Limburg daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Gratis producten hebben geen retourrecht en worden niet geruild

7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft webshop Reiki Limburg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De restitutie zal worden teruggestort nadat wij het pakket in goede orde hebben ontvangen.

7.4 Bestelde/ontvangen producten dienen binnen een week te worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat producten die op bestelling worden gemaakt niet kunnen worden geretourneerd.

Retourzendingen, deze dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden. Bij kapotte verpakking zullen wij het product niet vergoeden!
Reiki Limburg is niet verantwoordelijk voor breuken of defecten ontstaan door eigen gebruik en retourzendingen. Verzendkosten zijn voor koper!

Retourzendingen bij breuk, verkeerde levering of toch niet tevreden over het artikel dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice. (binnen 24 uur na ontvangst). Dit kan per email via [email protected].

Indien er binnen 24 uur na ontvangst geen retourmelding is doorgegeven dan zullen wij het product niet meer vergoeden!
Na de melding van 24 uur zal de klant het product binnen 5 dagen moeten retourneren.

Het te vergoeden bedrag zal pas worden teruggestort op rekening van koper nadat Reiki Limburg het product onbeschadigd heeft ontvangen.

7.5 Voor scheuren in houten artikelen die zijn ontstaan na uw aankoop kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. De eventuele werking van het hout is een natuurlijk proces waarop wij verder geen invloed kunnen uitoefenen.

7.6 De meeste van de artikelen die webshop Reiki Limburg te koop aanbiedt zijn handgemaakt. Het kan voorkomen dat de print van een op internet afgebeeld artikel enigzins kan afwijken van de print op het artikel dat naar u wordt verzonden. Helaas kunnen wij niet op deze grond een artikel retour nemen.

7.7 Voorwaarden genoemd onder 7.1 t/m 7.5 hebben betrekking op aankopen gedaan via internet.

7.8 Voor artikelen aangekocht in de winkel geld:
Ruilen en/of retourneren kan alleen met kassabon. U krijgt geen geld terug, maar krijgt wel een tegoedbon of u kunt natuurlijk direct iets anders uitzoeken.

Bij retourneren van een nieuw aangekocht defect artikel (met garantie) vervangen wij deze voor een zelfde artikel. Retour sturen zijn voor rekening klant. Overige verzendkosten zijn voor Reiki-Limburg. Indien het te vervangen artikel niet te vervangen is, krijgt u uw geld terug. (zie ook www.consuwijzer.nl)

7.9 Bij klachten kunt u ook klacht indienen per e-mail.
Zie hiervoor de sectie klachten op onze veelgestelde vragen pagina.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en webshop Reiki Limburg, dan wel tussen webshop Reiki Limburg en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en webshop Reiki Limburg, is webshop Reiki Limburg niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van webshop Reiki Limburg.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft webshop Reiki Limburg in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat webshop Reiki Limburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan webshop Reiki Limburg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan webshop Reiki Limburg schriftelijk opgave doet van een adres, is webshop Reiki Limburg gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan webshop Reiki Limburg schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door webshop Reiki Limburg gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat webshop Reiki Limburg deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met webshop Reiki Limburg in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door webshop Reiki Limburg vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 webshop Reiki Limburg is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 De juistheid van alle door webshop Reiki Limburg opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht webshop Reiki Limburg schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

11.2 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan webshop Reiki Limburg geen aansprakelijkheid aanvaarden.

11.3 webshop Reiki Limburg is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.