×

Type producten

Winkelmandje

FORGOT YOUR DETAILS?

Privacy wet! (ingaande 25 mei 2018)
Wij verzoeken u vanwege de privacy wet, deze op bovenstaande tabbladen door te lezen!

Klanten voor onze webshop verzoeken wij bovenstaande webshop voorwaarden door de lezen!  Nadat u het eens bent met de voorwaarden en afgevinkt hebt stemt u toe hiermee eens te zijn! Voor eventuele vragen kunt u altijd met ons contact opnemen!

Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een Reikicursus/-behandeling geschiedt na telefonische of persoonlijke aanmelding of via het e-mail adres zoals dat is vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de deelname aan een Reikicursus/-behandeling geheel voor eigen risico is. De praktijk is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Gezondheid
Wanneer u onder behandeling bent bij een arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of als hiervan in het verleden sprake was, dient uw behandelend arts/specialist of uzelf voor aanvang van deelname aan een Reikicursus/-behandeling de praktijk hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelding geschiedt in overleg met de behandelend arts/specialist. Tevens is het u bekend dat er in het kader van een Reikicursus/-behandeling geen medische diagnose zal worden gesteld of therapie in medische zin voorgeschreven of toegepast zal worden.

Annulering
De praktijk behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. In overleg kan de inschrijving verplaatst worden naar een volgende cursus.

Betaling van een behandeling
Artikel 1 – Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant te worden afgerekend. Mocht er niet contant afgerekend kunnen worden dan gelden de algemene voorwaarden (artikel 3 t/m 7).

Artikel 2 – Afspraken kunnen uitsluitend uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch of per e-mail gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte of ernstige familie omstandigheden.

Artikel 3 – Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, wordt een eerste betalingsherinnering verzonden waarvan de kosten €0,- bedragen. Bij een tweede betalingsherinnering zullen €5,- aan administratie kosten in rekening worden gebracht. De cliënt is in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en de praktijk kan zo nodig rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt/cursist in gebreke blijft aan haar/zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 – Bij het niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum kan de praktijk de cliënt/cursist een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 10,- aan de cliënt/cursist in rekening gebracht.

Artikel 5 – Voldoet de cliënt/cursist binnen 14 dagen na de datum van de tweede betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichting dan is de praktijk zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 – Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt/cursist. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgelegd op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-.

Artikel 7 – Bij betalingsachterstand is de praktijk gerechtigd -tenzij de behandeling zich hiertegen verzet -verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Betaling van cursussen
Artikel 8 – Bij inschrijving voor een cursus of workshop krijgt u ter bevestiging van de inschrijving, een factuur met het te betalen bedrag. De factuur kan wel eens afwijken van het bedrag op de website, dit door fouten of andere zaken. De factuur is al de juiste prijs!

Artikel 9 – Bij annulering van een Reiki cursus, ongeacht of dit een Reiki 1e, 2e of 3e graad cursus is, wordt tot 3 weken voor aanvang van de cursus niets in rekening gebracht.

Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij 1 week of korter voor aanvang van de cursus wordt 100% van het cursusgeld rekening gebracht.
Bij verhindering kan –na kennismaking met de praktijk- de plaats worden ingenomen door een andere volwassene. Voor de Reikimaster-opleiding gelden andere voorwaarden.

Artikel 10 – De door de praktijk aan de cliënt in rekening gebrachte kosten voor de cursus dienen door de cursist uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Artikel 11 – Bij het niet tijdig afmelden na inschrijving van een cursus, treden automatisch de voorwaarden van artikel 3 t/m 7 in werking.

Huiszuivering
Artikel 12 – Reiki Limburg is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na de huis reiniging. Adviezen en inzichten verkregen vanuit een huisreiniging zijn niet bindend en bent uzelf verantwoordelijk of u ons advies wel/niet opvolgt.

Na huiszuivering of persoonsreiniging is Reiki Limburg niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in ruimtes of van personen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere reguliere medische hulpverlener of gebruikt u nog medicijnen, heeft u een pacemaker, hartklachten e.d. geef dit dan aan voordat u een huis zuivering aanvraagt.

Nogmaals voor alle duidelijkheid.
U beslist altijd zelf en bepaald u zelf wat u met de informatie uit een huiszuivering wilt doen binnen de privésfeer!
Wij doen ons uiterste best om het huis te zuiveren.

Geheimhouding
De praktijk hanteert een ethische (geheimhouding) code en zal de vertrouwelijkheid respecteren van alle persoonlijke informatie die wordt ontvangen van de door de praktijk behandelde personen. Er zal te allen tijde toestemming worden gevraagd voordat dergelijke informatie aan derden zal worden onthuld, (dus ook geen (e-mail) adres, telefoon- of mobiel nummer) tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

Privacyverklaring
Datum 22 mei, 2018
REIKI LIMBURG
Als u gebruik maakt van de diensten die Reiki Limburg aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Hoofd verantwoordelijke en eventueel verwerkers. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Nadat u de privacyverklaring heeft gelezen, verzoeken wij u om HIER>> de privacy verklaring in te vullen en te verzenden.
Indien u de privacy verklaring niet invult, gaan wij er vanuit dat u akkoord bent!!
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9-04-2018

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
1. Reiki app. Lijst met contactgegevens van personen die via de reageren. Dit kan zijn voor vragen, bestelling, afspraak voor behandeling of Reiki opleiding.
2. Mail verkeer; Hierbij worden gegevens tijdelijk opgeslagen. Afhankelijk van onderwerp worden de mails direct of latere verwijdert! Bijvoorbeeld, een persoon voor een Reiki opleiding blijft langer staan in een daarvoor gemaakte map als een persoon die een vraag heeft. Zodra er geen mailverkeer meer nodig is wordt de mail verwijdert.
3. Bestellingen via de webshop; Als u gebruik maakt van onze (webshop) diensten die Reiki Limburg aanbiedt, dan worden u adresgegevens en persoonsgegevens van u verwerkt door Reiki Limburg. Uw gegevens hebben wij nodig om de facturatie op te stellen. Voor deze facturatie gebruiken wij tijdelijk u adres en persoonsgegevens. Nadat uw bestelling is verzonden zullen wij u gegevens wissen, m.u.v. de factuur. Deze hebben wij nodig voor de belasting.
4. Gebruik van persoonsgegevens
Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Facturatie

Reiki Limburg verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die door Reiki Limburg worden verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Reiki Limburg verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. In kaart brengen website bezoek
Wij gebruiken tijdelijk cookies voor de webshop. Deze hebben we nodig voor u tijdelijke persoons en adresgegevens

6. Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u.
E-mail
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Woonplaats
Mac adres
Apparaat gegevens
Browser

7. Rechtsgrond(en) voor de verwerking.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reiki-limburg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Reiki Limburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Telefoonnummer: +31(0)6 309 306 77
E-mail: info@reiki-limburg.nl
Bedrijfsadres Reiki Limburg (op aanvraag)
6245JD Eijsden

8. Persoonsgegevens
Reiki Limburg mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Hiervoor dienen wijs een wettelijke grondslag te hebben. Artikel 6 lid 1 AVG geeft 6 grondslagen voor het verwerken van (gewone) persoonsgegevens:
• Toestemming van de betrokkene
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
• De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

Reiki Limburg kan zich beroepen op één van de 6 grondslagen.
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen ‘gewone’ persoonsgegevens en ‘bijzondere’ persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij organisaties zich kunnen beroepen op een wettelijke uitzondering én op één van de grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens. Deze grondslagen zijn opgenomen in artikel 9 AVG:
1. Iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
2. De verwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van specifieke rechten van u of de betrokken persoon. Dit op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht.
3. De verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon. Dit geldt alleen wanneer diegene fysiek of juridisch niet in staat is om zijn toestemming te geven.
4. De verwerking wordt gedaan door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is. Die organisatie dient gegevens te verwerken in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen.
5. De verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
6. De verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.
7. De verwerking noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang.
8. De verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of (arbeids)geneeskunde aard. Zoals het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en/of het verstrekken van gezondheidszorg.
9. De verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
De verwerking noodzakelijk is met het oog op de archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.
10. Let op: organisaties mogen de grondslagen 2, 7,8,9 en 10 alleen inroepen als daarvoor in de nationale wet een rechtsbasis is gecreëerd. De overige grondslagen zijn rechtstreeks toepasselijk en hoeven niet te worden omgezet in nationaal recht. Dat geldt niet voor de andere grondslagen.
Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke, via: info@reiki-limburg.nl
11. De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

9. Nieuwsbrief en Social media
Nieuwsbrieven van Reiki Limburg worden alleen verzonden aan huidige nieuwsbrief-lezers, of aan personen die hiertoe vooraf toestemming hebben gegeven, door zich via Reiki Limburg aan te melden. Na aanmelding van de nieuwsbrief sta je bij ons geregistreerd en zal de e-mail uitsluitend gebruikt worden voor verzending van de nieuwsbrief van Reiki Limburg,
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt jij je afmelden via deze link. of via de nieuwsbrief.
In onze nieuwsbrief staan links naar onze eigen website en naar partners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van hun websites!

Reiki Limburg werkt ook met verschillende social media’s, waaronder Facebook, Twitter en Linkedin. Wanneer jij ons volgt op social media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Wij als Reiki Limburg volgen ook zelf social media kanalen en kunnen op die manier toegang krijgen tot gegevens op jouw social media. Mocht jij dit niet willen, dan vragen wij jou om dat HIER aan te geven, zodat wij jouw pagina en bestanden kunnen verwijderen.

10. Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor
geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring, richtlijnen en voorwaarden van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Reiki Limburg sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

12. Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.|
Behoudens gewichtige redenen zal Reiki Limburg] een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

13. Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

14. Functionaris van gegevensbescherming
Reiki Limburg heeft conform de AVG een functionaris van gegevensbescherming aangesteld. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u hier terecht.
18. Beveiliging
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:
-beveiliging website Reiki Limburg d.m.v https verbinding
-Virus en spamfilter via onze host (one.com).

15. Eigen risico
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele klachten bij Reiki behandelingen, Bach Bloesems en/of opleidingen. Bij twijfel of u bepaalde behandelingen kunt doen, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

16. Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Graag zelfs!! Onze contactgegevens zijn:
REIKI LIMBURG
BEZOEKADRES (op verzoek)
TELEFOON: 0031 (0) 6 51 53 52 10 MAIL: info@reiki-limburg.nl

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Webshop Reiki Limburg.

Reiki-Limburg is gevestigd te Eijsden (L)
KvK: 59100133 / BTW: NL158039919B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Webshop Reiki-Limburg zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden onder nummer KvK 59100133 zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.reiki-limburg.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van webshop Reiki Limburg worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door webshop Reiki Limburg ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van webshop Reiki Limburg zijn vrijblijvend en webshop Reiki Limburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door webshop Reiki Limburg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt webshop Reiki Limburg dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen – betalingen – verzenden

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betaling: Betaling kan alleen geschieden, via overboeking naar bank/girorekening. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van webshop Reiki Limburg.

Verzending: Minimale afname: € 25,- Portovrij: bij een bestelling van € 200,- of meer. Bij iedere verzending maken wij gebruik van de pakketdienst van PostNl of bPost (voor België).

PostNl of bPost zullen de pakketten persoonlijk afgeven.

De prijs van een pakket (verzendkosten) is standaard, zoals vermeld op de website (geldig voor België en Nederland). Soms kunnen de verzendkosten goedkoper of duurder zijn. Of dat u helemaal geen verzendkosten hoeft te betalen! Dit is meestal afhankelijk van product, groothandel en bedrag van bestelling. De verzendkosten worden vermeld op de proforma factuur die u na een bestelling van ons ontvangt. Pas nadat u akkoord hebt gegeven over de proforma factuur, en het te betalen bedrag is overgemaakt, dan pas zullen wij de bestelling in orde gaan maken. Mocht u het niet eens zijn met de proforma factuur, dan mag u nog altijd de bestelling annuleren.

3.2 Indien overeengekomen wordt dat de betaling achteraf zal worden gedaan, dient deze betaling te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door webshop Reiki Limburg bent u een bedrag van vijftien euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien webshop Reiki Limburg haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van webshop Reiki Limburg om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is webshop Reiki Limburg gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door webshop Reiki Limburg.

3.6 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod (tekstueel of prijs) binden de ondernemer niet.

Artikel 4. Levering

4.1 De door webshop Reiki Limburg opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Webshop Reiki Limburg is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door webshop Reiki Limburg gedragen.

4.3 Levering geschied via PostNL of bPost. De klant heeft de mogelijkheid om voor “verzekerd verzenden” te kiezen, hierbij is het pakket verzekerd voor schade en verlies tot een bedrag van € 500,-. webshop Reiki Limburg is niet aansprakelijk voor verlies of schade van de artikelen in het pakket wanneer gekozen wordt voor een andere verzend optie dan “verzekerd verzenden”. 4.4 Producten kunnen ook rechtstreeks worden opgehaald bij Reiki Limburg. In dat geval bent u meestal geen verzendkosten verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan webshop Reiki Limburg verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door webshop Reiki Limburg geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 webshop Reiki Limburg garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourzendingen, reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u webshop Reiki Limburg daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft webshop Reiki Limburg de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De restitutie zal worden teruggestort nadat wij het pakket in goede orde hebben ontvangen.

7.3 Eenmaal bestelde/ontvangen producten kunnen niet worden geretourneerd. Uitgezonderd beschadigde of verkeerd geleverde goederen waar Reiki-Limburg verantwoordelijk voor is. Retourzendingen bij breuk, verkeerde levering van het artikel of schade dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice (binnen 24 uur na ontvangst/afgeleverd door PostNL). Dit kan per email via info@reiki-limburg.nl . Retourzendingen moet in de originele verpakking geretourneerd worden.
Reiki Limburg is niet verantwoordelijk voor breuken of defecten ontstaan door eigen gebruik.

7.4 Voor scheuren in houten artikelen die zijn ontstaan na uw aankoop kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen. De eventuele werking van het hout is een natuurlijk proces waarop wij verder geen invloed kunnen uitoefenen.

7.5 De meeste van de artikelen die webshop Reiki Limburg te koop aanbiedt zijn handgemaakt. Het kan voorkomen dat de print van een op internet afgebeeld artikel enigszins kan afwijken van de print op het artikel dat naar u wordt verzonden. Helaas kunnen wij niet op deze grond een artikel retour nemen.

7.6 Voorwaarden genoemd onder 7.1 t/m 7.5 hebben betrekking op aankopen gedaan via internet.

7.7 Voor artikelen aangekocht in de winkel geld:
Ruilen en/of retourneren kan alleen met kassabon. U krijgt geen geld terug, maar krijgt wel een tegoedbon of u kunt natuurlijk direct iets anders uitzoeken.

Bij retourneren van een defect artikel vervangen wij deze voor een zelfde artikel, indien dit niet voorradig is, krijgt u uw geld terug. (zie ook www.consuwijzer.nl)

7.8 Bij klachten kunt u ook klacht indienen per e-mail.
Zie hiervoor de sectie klachten op onze veelgestelde vragen pagina.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en webshop Reiki Limburg, dan wel tussen webshop Reiki Limburg en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en webshop Reiki Limburg, is webshop Reiki Limburg niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van webshop Reiki Limburg.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft webshop Reiki Limburg in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat webshop Reiki Limburg gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan webshop Reiki Limburg kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan webshop Reiki Limburg schriftelijk opgave doet van een adres, is webshop Reiki Limburg gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan webshop Reiki Limburg schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door webshop Reiki Limburg gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat webshop Reiki Limburg deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met webshop Reiki Limburg in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door webshop Reiki Limburg vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 webshop Reiki Limburg is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 De juistheid van alle door webshop Reiki Limburg opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht webshop Reiki Limburg schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

11.2 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan webshop Reiki Limburg geen aansprakelijkheid aanvaarden.

11.3 webshop Reiki Limburg is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gedragscode en Richtlijnen Reiki

Reiki keurmerk
Reiki Limburg & Reiki vereniging de Cirkel

Dit keurmerk is opgesteld door Reiki vereniging de Cirkel. Iedereen die aangesloten is bij de Reiki Cirkel dient aan dit keurmerk te voldoen. Het keurmerk staat voor bepaalde richtlijnen en de gedragscode.

Reiki Limburg voldoet met ruim voldoende aan dit keurmerk!

Wat betekent dit voor u als klant?
Voor u als klant betekent dit dat u met echte pure Reiki te maken krijgt.
Of het nu over een behandeling gaat of over een van de Reiki opleidingen.... Wij, Reiki Limburg geven u het beste!
"Voel je beter bij Reiki Limburg"

Door op onderstaande link te klikken kunt u de richtlijnen en gedragscode inzien.
Richtlijnen-Reiki-opleiding-Reiki-Limburg-en-Cirkel 2018-1

TOP